Politika kvaliteta, životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu

Politika kvaliteta, životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu

Preduzeće UNI-CHEM svojim korisnicima nudi laboratorijski potrošni materijal i opremu, medicinska sredstva i farmaceutske proizvode vodećih svetskih proizvođača, zasnivajući svoj poslovni uspeh na visokoj profesionalnosti kadrova i kvalitetu svojih proizvoda i usluga, kao i partnerskom odnosu sa korisnicima u cilju zadovoljenja svih zaintresovanih strana.

U okviru svojih poslovnih procesa UNI-CHEM posebnu pažnju posvećuje kvalitetu svojih proizvoda i usluga, zaštiti životne sredine i bezbednosti i zdravlju na radu. Zbog toga smo uspostavili, primenjujemo, održavamo i stalno poboljšavamo sistem menadžmenta kvalitetom (QMS) u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001, sistem menadžmenta životnom sredinom (EMS) u skladu sa zahtevima standarda ISO 14001 i sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu (OH&S) u skladu sa zahtevima standarda ISO 45001.

QMS-om, EMS-om i OH&S-om su obuhvaćeni svi zaposleni i sva eksterna lica koja su učesnici u našim poslovnim procesima i koja su prisutna na našim lokacijama.

SGS

Sertifikat
ISO 9001:2015

QMS-ISO-9001-2023

Sertifikat
ISO 14001:2015

EMS-ISO-14001

Sertifikat
ISO 45001:2018

OH&S-ISO-45001

Rukovodstvo i svi zaposleni u preduzeću UNI-CHEM kroz svakodneno obavljanje svojih aktivnosti, rukovode se principom neprestanog unapređenja QMS-a, EMS-a i OH&S-a, ispunjavajući postavljane ciljeve preduzeća na efikasan i efektivan način, uspostavljaju sklad između interesa preduzeća i interesa korisnika i ostalih zainteresovanih strana.

Posvećeni smo:

 • Zadovoljavanju svih primenljivih zahteva koji se odnose na kvalitet naših proizvoda i usluga;
 • Zaštiti životne sredine i prevenciji zagađenja;
 • Uočavanju opasnosti i štetnosti radi obezbeđivanja zdravih i bezbednih radnih uslova u cilju sprečavanja povreda na radu i narušavanja zdravlja;
 • Otklanjanju opasnosti i smanjivanju rizika;
 • Ispunjavanju obaveza da aktivnosti uskladimo sa primenjljivim zakonskim i drugim zahtevima;
 • Stalnom poboljšavanju QMS-a, EMS-a i OH&S-a.

Našu posvećenost demonstriramo doslednom primenom sledećih principa:

 • Usredsređenost na naše korisnike radi ispunjavanja njihovih zahteva i očekivanja i stalnog povećanja njihovog zadovoljstva;
 • Liderska uloga i učešće najvišeg rukovodstva u svim procesima;
 • Uključivanje svih zaposlenih radi iskorišćenja njihove visoke stručnosti, kompetentnosti i kreativnih sposobnosti;
 • Ispunjavanje svih zakonskih i drugih zahteva sa kojima smo se saglasili;
 • Donošenje odluka na osnovu analize podataka i činjenica uz kontinuirano praćenje poslovnih rizika kao i novonastalih prilika za poboljšanje poslovanja
 • Stalno praćenje potreba tržišta, inoviranje ponude i proširivanje asortimana proizvoda i usluga;
 • Razvoj uzajamno korisnih odnosa sa eksternim isporučiocima;
 • Kontinuirana edukacija i usavršavanje svih zaposlenih;
 • Visoki kvalitet proizvoda, tačnost isporuke i konkurentski odnos cene i kvaliteta;
 • Povećanje tržišnog učešća;
 • Izgradnja, održavanje i unapređenje imidža preduzeća;
 • Utvrđivanje svih aspekata koji mogu imati uticaj na životnu sredinu i svih opasnosti koje mogu dovesti do povreda na radu ili narušavanja zdravlja;
 • Preventivno delovanje u sprečavanju zagađenja životne sredine i sprečavanju povreda na radu i narušavanju zdravlja;
 • Štednja resursa i energije, smanjenje ili eliminacija upotrebe štetnih materija i kontrolisano postupanje sa otpadom.