Politika kvaliteta, životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu

Sorry, this entry is only available in Serbian.

For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Politika kvaliteta, životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu

Preduzeće UNI-CHEM svojim korisnicima nudi laboratorijski potrošni materijal i opremu, medicinska sredstva i farmaceutske proizvode vodećih svetskih proizvođača, zasnivajući svoj poslovni uspeh na visokoj profesionalnosti kadrova i kvalitetu svojih proizvoda i usluga, kao i partnerskom odnosu sa korisnicima u cilju zadovoljenja svih zaintresovanih strana.

U okviru svojih poslovnih procesa UNI-CHEM posebnu pažnju posvećuje kvalitetu svojih proizvoda i usluga, zaštiti životne sredine i bezbednosti i zdravlju na radu. Zbog toga smo uspostavili, primenjujemo, održavamo i stalno poboljšavamo sistem menadžmenta kvalitetom (QMS) u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001, sistem menadžmenta životnom sredinom (EMS) u skladu sa zahtevima standarda ISO 14001 i sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu (OH&S) u skladu sa zahtevima standarda ISO 45001.

QMS-om, EMS-om i OH&S-om su obuhvaćeni svi zaposleni i sva eksterna lica koja su učesnici u našim poslovnim procesima i koja su prisutna na našim lokacijama.

SGS

Sertifikat
ISO 9001:2015

QMS-ISO-9001

Sertifikat
ISO 14001:2015

EMS-ISO-14001

Sertifikat
ISO 45001:2018

OH&S-ISO-45001

Rukovodstvo i svi zaposleni u preduzeću UNI-CHEM kroz svakodneno obavljanje svojih aktivnosti, rukovode se principom neprestanog unapređenja QMS-a, EMS-a i OH&S-a, ispunjavajući postavljane ciljeve preduzeća na efikasan i efektivan način, uspostavljaju sklad između interesa preduzeća i interesa korisnika i ostalih zainteresovanih strana.

Posvećeni smo:

 • Zadovoljavanju svih primenljivih zahteva koji se odnose na kvalitet naših proizvoda i usluga;
 • Zaštiti životne sredine i prevenciji zagađenja;
 • Uočavanju opasnosti i štetnosti radi obezbeđivanja zdravih i bezbednih radnih uslova u cilju sprečavanja povreda na radu i narušavanja zdravlja;
 • Otklanjanju opasnosti i smanjivanju rizika;
 • Ispunjavanju obaveza da aktivnosti uskladimo sa primenjljivim zakonskim i drugim zahtevima;
 • Stalnom poboljšavanju QMS-a, EMS-a i OH&S-a.

Našu posvećenost demonstriramo doslednom primenom sledećih principa:

 • Usredsređenost na naše korisnike radi ispunjavanja njihovih zahteva i očekivanja i stalnog povećanja njihovog zadovoljstva;
 • Liderska uloga i učešće najvišeg rukovodstva u svim procesima;
 • Uključivanje svih zaposlenih radi iskorišćenja njihove visoke stručnosti, kompetentnosti i kreativnih sposobnosti;
 • Ispunjavanje svih zakonskih i drugih zahteva sa kojima smo se saglasili;
 • Donošenje odluka na osnovu analize podataka i činjenica uz kontinuirano praćenje poslovnih rizika kao i novonastalih prilika za poboljšanje poslovanja
 • Stalno praćenje potreba tržišta, inoviranje ponude i proširivanje asortimana proizvoda i usluga;
 • Razvoj uzajamno korisnih odnosa sa eksternim isporučiocima;
 • Kontinuirana edukacija i usavršavanje svih zaposlenih;
 • Visoki kvalitet proizvoda, tačnost isporuke i konkurentski odnos cene i kvaliteta;
 • Povećanje tržišnog učešća;
 • Izgradnja, održavanje i unapređenje imidža preduzeća;
 • Utvrđivanje svih aspekata koji mogu imati uticaj na životnu sredinu i svih opasnosti koje mogu dovesti do povreda na radu ili narušavanja zdravlja;
 • Preventivno delovanje u sprečavanju zagađenja životne sredine i sprečavanju povreda na radu i narušavanju zdravlja;
 • Štednja resursa i energije, smanjenje ili eliminacija upotrebe štetnih materija i kontrolisano postupanje sa otpadom.